شبکه

رسالت مدیریت شبکه
  • انجام سرشماری جمعیت روستایی در ابتدای هرسال
  • مکان یابی و تاسیس مراکز ارائه خدمت به منظور افزایش پوشش خدمات بهداشتی و بهبود دسترسی 
  • مدیریت و نظارت بر نحوه خرید و تعمیر کلیه تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت  و استاندارد سازی کلیه مراکز ارائه خدمات از نظر مکان و تجهیزات
  • تامین و توزیع نیروی انسانی از طریق پذیرش نیرو های مشمول  قانون طرح و پیام آوران بهداشت، عقد قرارداد، استخدام و قرداد خاص
  •  پذیرش و تربیت و آموزش بهورزان مورد نیاز جهت ارائه خدمات بهداشتی در خانه های بهداشت 
  • مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری و انجام محاسبات مربوط به کارانه و حقوق پرسنل مرتبط با برنامه  مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه پزشک خانواده شهری
  • مدیریت و نظارت بر آمارهای ماهیانه
  • فصلی و سالانه واحدهای تحت پوشش واستخراج شاخصها
  • ثبت کلیه گواهی های فوت صادر شده در استان در برنامه ثبت مرگ و تجمیع اطلاعات و تهیه شاخص های مرتبط با مرگ و جذب
  • آموزش و ایجاد انگیزش در داوطلبان سلامت به منظور همیاری در ارتقاء سلامت جامعه
گروههای مدیریت شبکه
گروه ساختار و منابع
گروه اطلاعات آمار و رایانه