محیط و حرفه ای

رسالت
تامین وارائه خدمات مربوط به امور پیشگیری وکنترل وحذف شرایط وعوامل تهدید کننده محیط زندگی وکار در راستای حفظ وارتقای سلامت انسان از طریق تدوین معیارها وضوابط، نظارت و بازخورد و بکارگیری فناوری مناسب ومتناسب با ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف با ارج نهادن به کرامت انسانی عدالت اجتماعی و کمک به توسعه پایدار با محوریت سلامت محیط وکار با بهره گیری از مشارکتهای مردمی وهمکاری های بین بخشی.