رهبری

رئیس دانشگاه

       
 
 
    دکتر وحید یوسفی نژاد
        متخصص پزشکی قانونی
        استادیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
        سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان