رهبری

بیمارستان

بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 

نام بیمارستان

نام بخش ها

بعثت

داخلی- اطفال - زنان و زایمان- جراحی عمومی جراحی مغز و اعصاب ارتوپدی- ICU- NICU-PICU- نوزادان – انکولوژی-رادیولوژی -سونوگرافی

توحید

داخلی- جراحی عمومی جراحی کلیه و مجاری ادراری- ENT-جراحی چشم نورولوژی- گوارش قلب و عروق- عفونی- ریه- سوختگی هماتولوژی- شیمی درمانی - ICU-CCU جراحی قلب مردان - جراحی قلب زنان - ICU جراحی قلب CCU  – جراحی قلب - رادیولوژی -سونوگرافی

قدس

روانپزشکی ترک اعتیاد- رادیولوژی

امام خمینی سقز

داخلی- اطفال- جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی روانپزشکی- ICU-NICU- CCU نوزادان - رادیولوژی -سونوگرافی

صلاح الدین ایوبی

داخلی- اطفال- جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی - ICU - CCU رادیولوژی -سونوگرافی

فجر

دارای دو بخش داخلی و جراحی شامل تخصص های (داخلی- جراحی عمومی عفونی - ENT-جراحی چشم ارتوپدی روانپزشکی نورولوژی- اورولوژی و ICU ) است . و رادیولوژی –سونوگرافی-چشم پزشکی

بوعلی

داخلی اطفال جراحی زنان و زایمان - پست پارتوم- جراحی عمومی نوزادان - CCU - رادیولوژی -سونوگرافی

شهید بهشتی

داخلی- اطفال- جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی شامل تخصص های (چشم –ارتوپدی - ارولوژی– جراحی عمومی) ) روانپزشکی- ICU - CCU نوزادان - رادیولوژی -سونوگرافی

امام حسین (ع)

داخلی- اطفال- جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی - ICU - CCU - رادیولوژی –سونوگرافی-چشم پزشکی

امام خمینی دیواندره

داخلی- اطفال- جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی -CCU - رادیولوژی –سونوگرافی- چشم پزشکی

سینا

داخلی- اطفال- جراحی زنان وزایمان - جراحی عمومی -CCU - رادیولوژی –سونوگرافی- چشم پزشکی

شهداء دهگلان

داخلی- اطفال