رهبری

مدیریت روابط عمومی و بین الملل

معرفی

 
 
 
سید محی الدین سجادی
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه 
 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی دکترای مدیریت DBA
  عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان