رهبری

هیات رئیسه

معرفی
  
 نام و نام خانوادگی
 سمت 
 رشته تحصیلی
وضعیت علمی
 دکتر وحید یوسفی نژاد
 سرپرست دانشگاه
 متخصص پزشکی قانونی
 استادیار
 دکتر هومن قصری
 معاون درمان
 متخصص داخلی  
 دکتر جعفر رضایی
 معاون آموزشی
 P.H.D جنین شناسی
 دانشیار
 دکتر شعبان سپهر
 معاون فرهنگی دانشجوئی
 پزشک عمومی
  -
 دکتر فرزام بیدارپور
 معاون بهداشتی
 پزشک عمومی و MPH
 -
 دکتر کامبیز حسن زاده  معاون توسعه مدیریت و منابع 
  دکترای تخصصی داروسازی
 استاد یار
 دکتر بابک قطبی
 معاون غذا و دارو

 
 دکتر ابراهیم قادری
 معاونت پژوهشی
 
 دکتر محمود کلاهدوزان
 مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی