رهبری

بدنه خبر

" جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی " پنجشنبه، 20 تیر 1398
چهارمین جلسه مرکز تحقیقات مراقبت بالینی دانشکده پرستاری ومامایی درساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 98/4/19درکلاس 105 تشکیل گردید. دراین جلسه پروپوزال های رسیده به این مرکز مورد بررسی قرار گرفت ونظرات شورا اعلام گردید.
 
پورتال اخبار