رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" پنجشنبه، 20 تیر 1398
جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در ساعت11 روز چهارشنبه مورخ98/4/19 با حضور اعضاء در کلاس 105 تشکیل گردید.دراین جلسه وظایف معاون پژوهشی مورد بررسی قرارگرفت .همچنین دو عنوان پیشنهادی دانشجویان ارشد تصویب گردید.
 
پورتال اخبار