رهبری

بدنه خبر

" کارگاه اهداء عضو " چهارشنبه، 19 تیر 1398

 

دانشجویان  ترم هشتم پرستاری درتاریخ 1398/4/17 ساعت 14 به همراه مربیان گروه بهداشت جامعه درکارگاه اهداء عضودر سالن شهید رستم پور دانشکده پزشکی شرکت نمودند.دراین کارگاه دکترقبادی نایب رئیس پیوند اعضای ایران حضور داشتند درخصوص مراحل پیوند اعضاء درافراد مرگ مغزی وتشویق دانشجویان به عنوان سفیرسلامت درحیطه کاری خود قادربه انجام وظیفه باشند سخنانی بیان نمودند.

 
پورتال اخبار