رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام پنجشنبه، 6 تیر 1398

بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد   سفتی باکس مورد نیاز خورد را از طریق استعلام  تهیه نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری  08/4/1398   جهت دریافت اسناد استعلام به سایت دانشگاه علوم  پزشکی به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .

 
 
پورتال اخبار