رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) 9-98 چهارشنبه، 22 خرداد 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظردارد نسبت به واگذاری مدیریتی، نگهداری، راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکترونیکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی بیمارستان شهدای دهگلان  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای)به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 9/03/1398 لغایت 23/03/1398

¨      محل دریافت اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد از تاریخ نشر آگهی نسبت به ثبت درخواست خود الزاماً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند .

تذکر مهم : برگزاری  کلیه  فرآیند مربوط  به مناقصه (شامل :دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به ارائه  کلیه اسناد مناقصه  ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

----------------------------------------------

¨     مهلت  ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) در سامانه : لغایت تاریخ  04/04/1398

----------------------------------------------

¨        آدرس کارفرما:  استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه اقدام نمایند .

.---------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات در مورخه 09/04/1398 صبح روز یکشنبه ساعت 10 صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن27-08733660025 وداخلی 252تماس حاصل نمایند./

 

 

"روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان"
 
پورتال اخبار