رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 1/1398 دوشنبه، 20 خرداد 1398

مرکز بهداشت شهرستان سنندج در نظردارد اموال و وسایل اسقاطی شامل وسایل اداری ، دستگاهها و سایر لوزام متفرقه اسقاط و خارج از رده خود را در اجرای ماده 91 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و برابر دستورالعمل موجود از طریق مزایده به فروش برساند.

¨      مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 18/03/1398 لغایت 29/03/1398

¨ محل تحویل اسناد مزایده : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به صورت حضوری به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-چهار راه طالقانی مرکز بهداشت سنندج- طبقه ال امور اداری (واحد مناقصات وقراردادها) به جزء ایام تعطیل مراجعه نمایند .

¨     آدرس محل بازدید از مورد مزایده: استان کردستان -شهرستان سنندج- فیض آباد انبار اسقاطی مرکز بهداشت سنندج- جنب پمپ بنزین فیض آبادجنب پمپ بنزین مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 09/04/1398

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– چهار راه طالقانی مرکز بهداشت شهرستان سنندج–دبیرخانه(محرمانه)- کد پستی6614617496

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج): در مورخه 12/04/1398 صبح روز چهار شنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت مرکز بهداشت سنندج تشکیل می گردد.

ضمناً  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66167030-087 تماس حاصل نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار