رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 8-1398 دوشنبه، 13 خرداد 1398

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد در راستای دستور مقام محترم معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نسبت به اخذ پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای دولتی تحت اختیار خود به شرکت های بیمه مرکزی که دارای سرپرستی شعبات در استان کردستان و کارگزاریهای رسمی  بیمه در استان که دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند از طریق برگزاری مناقصه  عمومی  اقدام نماید.   

----------------------------------------------

¨   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 7/3/1398 لغایت 19/3/1398

¨        مهلت تحویل اسناد مناقصه :  متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر آگهی برای دریافت اسناد و شرایط  واگذاری و قرارداد نسبت به ثبت درخواست  خود  به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند .

¨    تبصره : کلیه  مراحل مربوط  به فرآیند  برگزاری فراخوان مذکور  (دریافت اسناد، ارسال و بازگشایی پیشنهادات  و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت و  ارائه  کلیه اسناد واگذاری  ، قرارداد و مدارک درخواستی اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد

----------------------------------------------

¨       مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  30/3/1398

¨      آدرس بیمه گذار :استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیر خانه محرمانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان -کد پستی  6618634683

¨     ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل  نمایند./

 

----------------------------------------------

¨  تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 2/4/1398 صبح روز یکشنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار