رهبری

بدنه خبر

" دیدار با سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان " چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رئیس ومعاونین آموزشی وپژوهشی ، کارشناسان وکارکنان مجموعه دانشکده پرستاری ومامایی دیدار نمودند.       

 
 
 
 
پورتال اخبار