رهبری

دانشکده ها

معرفی
گروههای آموزشی
گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیأت علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده دایر است و اعضای هیأت علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می‌دهد.

وظیفه اعضای گروه
 1. هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط
 2. تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است.
 3. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب
 4. اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه
 5. اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان
 6. بررسی طرحهای تحقیق و پیشنهاد به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده
 7. اظهار نظر درباره بورسها و مأموریتهای اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده
 8. پیش‌بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی متخصص و اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی
 9. ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی و پژوهشی
 10. برنامه‌ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای‌عالی برنامه‌ریزی تفویض کرده است.
 11. بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدید نظر در عنوان درسها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن)
 12. تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای تصویب در شورای‌عالی برنامه‌ریزی.
 • تبصره 1: اظهار نظر در مورد تقاضای استخدام جدید، ارتقای اعضای هیإت علمی، ارزیابی سالانه اعضای هیأت علمی، بورسها و فرصتهای مطالعاتی در هر گروه بوسیله کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از استادان، دانشیاران و استادیاران منتخب آن گروه که سابقه خدمت بیشتری دارند و پس از تائید رئیس دانشکده به عنوان عضو کمیته‌های تخصصی تعیین می‌شوند، انجام می‌گیرد.
 • تبصره 2: در دانشگاههای جدیدالتأسیس و گروههایی که تعداد اعضای هیأت علمی استادیار و بالاتر آنها از سه نفر کمتر باشد، بررسی مواد مندرج در تبصره 1 به عهده شورای آموزشی دانشکده است.
    13. شورای هر گروه دو تن از اعضای آن گروه را که واجد شرایط بند الف ماده 4 و حداقل در مرتبه استادیاری باشند، برای تصدی مدیریت گروه به رئیس دانشکده معرفی می‌کند.
    14. به پیشنهاد رئیس دانشکده و با تائید و حکم رئیس دانشگاه یکی از آنان به مدت دو سال به مدیریت گروه منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره: موارد استثنائی به تشخیص رئیس دانشگاه تصمیم‌گیری می‌شود.


وظیفه مدیر گروه

 1. تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خــدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط‌مشی شورای دانشکده یا مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
 2. ابلاغ برنامه‌های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه
 3. نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
 4. تهیه جدول و برنامه دروس هر نیمسال با همکاری اعضا گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
 5. تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه‏ها به مراجع ذیربط
 6. تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، آموزش برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.
 7. پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 8. انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 9. پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 10. ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده