رهبری

ارتباطات

 
 
 
نشانی: کردستان، سنندج، خیابان آبیدر، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
 کد پستی: 6618634683، تلفن: 33235445-33232441 (087)
   EMAIL: info@muk.ac.ir
 
 

 

آدرس پست الکترونیکی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی مسئولین

آدرس پست الکترونیکی

 1 آقای دکتر سیامک واحدی  ریئس دانشگاه dr.vahedi@muk.ac.ir

2

آقای دکتر بهرام کندایی  معاون توسعه مدیریت ومنابع

b.kandaie@muk.ac.ir

3

آقای سیدمحی الدین سجادی رییس دفترریاست ومدیرروابط عمومی

sajadi@muk.ac.ir

4

آقای دکترفرزام بیدار پورمعاون بهداشت ورییس مرکزبهداشت استان

bidarpour@muk.ac.ir

5

آقای دکترشعبان سپهر  معاون اموردانشجویی وفرهنگی

sh.sepehr@muk.ac.ir

6

آقای دکتر هومن قصری  معاون درمان

h.ghasri@muk.ac.ir

7

آقای دکتر محمد جعفر رضایی معاون آموزشی

rezaiemj@muk.ac.ir

8

آقای دکتر کامبیز حسن زاده  معاون غذاودارو

k.hasanzadeh@muk.ac.ir

9

آقای امید لطفی حق  مدیر نوسازی و تحول اداری

a.mahmodi@muk.ac.ir

10

آقای دکتر افشین بهمنی  مدیربرنامه ریزی ,بودجه و پایش عملکرد

m.mosavijam@muk.ac.ir

11

 آقای دکتر جمال امجدی  رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی کوثر


12

آقای دکتر انوش آریانژاد مدیرنظارت وهماهنگی اموردرمان

a.aryayynezhad@muk.ac.ir

13

آقای بابک هدائی مدیرحراست

b.hodaie@muk.ac.ir

14

آقای دکتر جهانبخش یوسفی سرپرست  مرکزبهداشت شهرستان سنندج

j.yoosefi@muk.ac.ir

15

  مدیراموردانشجویی


16

آقای دکتر ابراهیم قادری  معاون پژوهشی و فناوری

f.razaee@muk.ac.ir

17

آقای  رضا رضاوند   مدیرامورمالی


18

آقای  مهندس محمد سالار شادمان مدیر آمار و فناوری اطلاعات

s.shadman@muk.ac.ir

19

آقای دکتر برهان مرادویسی  رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی بعثت


20

آقای دکتر صدیق جدید الاسلام  رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی توحید

heydari132@muk.ac.ir

21

آقای دکتر رضا ویسانی فر  رییس مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی قدس

r.vaesanifar@muk.ac.ir

22

آقای  ایوب غلامی   مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان


23

آقای حسنن جعفری مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار


24

آقای   دکترامید محمدی  مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه


25

  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران


26

آقای دکترمحمدسرکوت غوثی  مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

m.ghawsi@muk.ac.ir

27

آقای دکتر آرش رشیدی  مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه


28

آقای دکتر  محمد  شاه ویسی مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره

h.hajilari@muk.ac.ir

29

آقای دکتر معروف احمدی  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد

a.bahmani@muk.ac.ir

30

آقای دکتر اسماعیلی  مدیر شبکه بهداشت و درمان دهگلان

a.khaledyan@muk.ac.ir

31

آقای دکترمحمود کلاهدوزان مدیر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی

dr.kolahduzan@muk.ac.ir

32

آقای هوشنگ سیفی  مدیرخدمات پشتیبانی


33

آقای پرویز ذوالفقاری مدیرهسته گزینش

zolfaghary@muk.ac.ir

34

آقای قربانعلی اصفهانی  مدیر توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی

gh.esfahani@muk.ac.ir

35

آقای ایوب محمودی  مدیرتوسعه سرمایه انسانی

a.mahmodi@muk.ac.ir

36

آقای دکترسعداله اسماعیلی  رییس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی

s.esmaeli@muk.ac.ir

37

آقای دکترژیان خرمدل معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه

khoramdel@muk.ac.ir

38

آقای دکترمهدی ذکایی مدیر سلامت خانواده ،جمعیت ،تغذیه ومدارس

m.zokaie@muk.ac.ir

39

  اقای دکتر محمد تمیمی رئیس اداره بازرسی،ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات

tamimi@muk.ac.ir

40

آقای محمد کریمی مدیر پیشگیری ومبارزه با بیماریها

mohammad.karimi@muk.ac.ir

41

آقای کریم جوانمردی مدیرسلامت محیط وحرفه ای

k.javanmardi@muk.ac.ir

42

خانم حدیقه فتحی زاده رئیس اداره امور حقوقی

h.fathizadah@muk.ac.ir

43

آقای محمد فتحی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

m.fathi@muk.ac.ir

44

آقای مختار یعقوبی رئیس دانشکده پیراپزشکی

m.yaghoobi@muk.ac.ir

45

آقای دکتر افشین ملکی رئیس دانشکده بهداشت

malaki@oa.muk.ac.ir

46

آقای دکتر بهرام نیکخو رئیس دانشکده پزشکی

bahram.nikkho@muk.ac.ir

47

آقای دکتر  افشین شادی  رئیس دانشکده دندانپزشکی


48

آقای دکتر بهروز اخوان  مدیر گروه گسترش شبکه استان

dr.akhavan@muk.ac.ir